นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา

ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

วุฒิการศึกษา วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม

เบอร์โทรศัพท์ :

นายอภิรุฬห์ แกล้วกล้า

ครู

นายนิติ ทองนำ

ครู

นายพชร จตุรกูล

ครู

างสาวสุภาพร ปาสาจะ

ครู