นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา

หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายอภิรุฬห์ แกล้วกล้า

ครู

นายนิติ ทองนำ

ครู

นายชาคริต รุ่งรัตน์ธวัชชัย

ครู